915 Goethals Dr.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Y khoa (509)543-1992
Các dịch vụ khác
(509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí hàng 1-866-418-2920 có sẵn cho bệnh nhân TCCH.
Số fax 1 (833) 905-2267

Giờ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Dịch vụ được cung cấp tại trung tâm y tế này

  • podiatry foot and ankle surgery icon  Podiatry

viTiếng Việt