829 Goethals DR., Richland

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Điện thoại y tế: (509) 543-2792 Số fax: 1 (833) 905-2279
Y học hành vi Điện thoại: (509) 543-2792 Số fax: 1 (833) 905-2272
Các dịch vụ khác (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi
911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí 1-866-418-2920 có sẵn cho bệnh nhân TCCH.

giờ

THỨ HAI THỨ SÁU
8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Dịch vụ được cung cấp tại trung tâm y tế này

viTiếng Việt