721 S. AUBURN ST.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đối với tất cả các địa điểm gọi (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí 1-866-418-2920 có sẵn cho bệnh nhân TCCH.
Số fax: 1 (833) 905-2269

Giờ

Thứ hai thứ năm 8 giờ sáng - 6 giờ chiều & Thứ sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Tủ thuốc gia đình

SỨC KHỎE OB / GYN & PHỤ NỮ

HỘI CHỨNG PEDIATRIC

TIỆM THUỐC

viTiếng Việt