721 S. AUBURN ST.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đối với tất cả các địa điểm gọi (509) 547-2204
Đối với trường hợp khẩn cấp gọi 911
Sau giờ tư vấn y tá miễn phí 1-866-418-2920 is available for TCCH patients. For 24 Hour Access Call 509.547.2204 (Para acceso las 24 horas llame al 509.547.2204).

Số fax: 1 (833) 905-2269

Giờ

Thứ hai thứ năm 7:30 AM – 6:30 PM

Thứ sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Call: 509-543-2791

Tủ thuốc gia đình

HỘI CHỨNG PEDIATRIC

TIỆM THUỐC

NỘI Y

pharmacy Hours

Monday –  Thứ sáu  8AM –  6PM

Gọi (509) 543-8518 để giao thuốc theo toa miễn phí.

  • Hộp vứt / Bỏ Thuốc An toàn Safely dispose of your expired, unused or unwanted medication at any one of our convenient pharmacy locations:515 W. Court Street, Pasco915 Goethals, Richland721 S. Auburn, Kennewick
  • Nhà thuốc theo toa lề đường có sẵn.

PASCO

Kennedy

RICHland

viTiếng Việt