CÁC CHỈ ĐỊNH VACCINE CÓ SN TẠI CÁC HỘI CHỢ

Cập nhật từ Liên minh Y tế Benton Franklin về tình trạng sẵn có của cuộc hẹn tiêm vắc xin
3/10/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=719 (200 cộng có sẵn)
3/11/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=720 (900 khả dụng)
3/12/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=721 (400 khả dụng)
3/13/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=722 (84 khả dụng)

Phải đủ điều kiện và sẽ cần Chứng chỉ Tìm Pha cùng với thời gian hẹn đã đăng ký để nhận vắc xin.

viTiếng Việt