Giảm phí trượt

Tất cả bệnh nhân TCCH đều đủ điều kiện.

Y tế, nha khoa, thị lực, sức khỏe hành vi và dược phẩm.

Bằng chứng về thu nhập và quy mô gia đình. Nếu bạn không có tài liệu xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Có, ngay cả với bảo hiểm bạn có thể đủ điều kiện.

Bạn có thể áp dụng bất cứ lúc nàoe hoặc trong người tại bất kỳ địa điểm TCCH thuận tiện nào của chúng tôi hoặc qua điện thoại bằng cách gọi (509) 547.2204.

Bệnh nhân phải gia hạn thông tin hàng năm.

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự chăm sóc bất kể khả năng thanh toán. Nói chuyện với chúng tôi về kế hoạch thanh toán và thời gian ân hạn. Tình trạng pháp lý, cư trú và quyền công dân không xác định các yếu tố đủ điều kiện cho chương trình giảm giá phí trượt.

viTiếng Việt