10 Th3: CÁC CHỈ ĐỊNH VACCINE CÓ SN TẠI CÁC HỘI CHỢ

CHỈ ĐỊNH VACCINE CÓ SN TẠI HỘI CHỢ Cập nhật từ Liên minh Y tế Benton Franklin về tình trạng sẵn có của cuộc hẹn tiêm vắc-xin3 / 10/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=719 (thêm 200 người) : //prepmod.doh.wa.gov/client/registration? clinic_id = 720 (900 khả dụng) 3/12/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=721 (400 khả dụng) 13/3/21 https://prepmod.doh.wa.gov/client/registration?clinic_id=722 (84…